எண் கணிதமுறையில் நிலவின் கன்னி இராசிக்கான இருப்பை வைத்து கணக்கிடப்பட்ட 2019 ஆண்டு பலன் கணிப்பு.

கன்னி ஆண்டு பலன், .

இன்றைய இராசி கட்டம்


வெள்ளி(சுக்கிரன்) ஞாயிறு(சூரியன்) இராகு
நிலவு இராசிஅறிவன்(புதன்) செவ்வாய்
ல‌க்
காரி(சனி)(வக்) கேது
வியாழன்(குரு)(வக்)

இந்நிலை நிலவினால் (சந்திர) கிடைக்கும் நற்பலன்களை குறைக்கும். கெடுபலன்களை அதிகரிக்கும்.

இந்நிலை நிலவினால் (சந்திர) கிடைக்கும் நற்பலன்களை குறைக்கும். கெடுபலன்களை அதிகரிக்கும். ராசியானது காரி(சனி), பார்வை பெறுகிறது.

வருட பலன்களை குருவும் சனியும் நிர்ணயிக்கிறார்கள்

ஒன்பதாமிடத்தில் 1 வருடமாக நற்பலன் கொடுத்த வியாழன் (குரு) பகவான் ராசிக்கு 10 ஆம் இடத்தில் தங்குகிறார். இதில் சில சோதனைகளை தருவார். எல்லாவற்றிற்கும் பிறர் உதவியை எதிர்பார்த்தல், பதவி பறிபோதல், உடல் நலம் கெடுதல்,

கண் தொடபான நோய்கள், மன உடல் சோர்வு, வெளியூருக்கு இட மாற்றம், சந்ததிக்கு அரிஷ்டம் போன்ற தீய பலன்கள் ஏற்படலாம். மேலும் வியாழன் பகவான் இரண்டமிடமான வருவாய் இடத்தையும், நான்காமிடமான மாத்ரு இடத்தையும், ஆறமிடமான ரோக இடத்தையும் பார்க்கிறார். இதனால் குடும்ப வாழ்வில் மகிழ்ச்சி, பண வரவு, பழைய கடன்கள் வசூலாதல், அம்மாவின் உடல் நலம் மேம்படுதல், வீடு வாகனம் வாங்கும் வாய்ப்பு, கல்வியில் வெற்றி போன்ற பலன்களை வழங்குவார்.

தங்கள் ராசிக்கு நான்காமிடத்தில் சனி பகவான் சஞ்சரிக்கிறார். இது அர்த்தாஷ்டம சனி அல்லது கண்டகச் சனி எனப்படுகிறது.அரசாங்கத்தால் தொல்லை,கால்நடைகள் அழிவு,வீட்டை விட்டு வெளியேறுதல்,வீடு மற்றும் சொத்துகள் கை நழுவி போதல்,மனைவியை பிரிதல்,உறவினர்களுடன் விரோதம்,வாத நோய்,கீழ் வாதம்,பக்க வாதம்,காலில் நோய் போன்ற அசுப பலன்களே இக்காலத்தில் அதிகம் நடைபெறும். ஆறாமிடத்தை பார்க்கும் சனியால் நோய் கடுமையாகும்,எதிர்கள் வலிமை பெறுவர், கடன் அதிகரிக்கும், சனி ஜன்ம ராசியை பார்ப்பதால் எதிலும் எச்சரிக்கையாக இருக்கவும்.


Sun transiting house: 10

Success in undertakings. The sun transits your 10th house from the moon sign or Rasi. This will help you accomplish your desire and plans, and success will attend on all kinds of undertakings. Success in education, religious inclinations, procurement of new vehicles, improvement in earning capacity, religious/charity work, family harmony, attainment of gold, silver and garments, help from government authorities, help from friends are expected during this period.

Sun aspects house 4. Result of this aspect is Bad. Loss of comfort

The beneficial result of Sun is obstructed by the Vedha caused by Saturn at house 4. So the good results are somehow reduced or completely absent.The beneficial result of Sun is obstructed by the Vedha caused by Kethu at house 4. So the good results are somehow reduced or completely absent.

Sun is in enemy sign and may not be able to produce good results.

Moon transiting house: 6

Freedom from illness. Moon transits the 6th house from your moon sign or Rasi. This favourable transit will make you enjoy wealth, health, comfort, redemption from enemies. Your health may considerably improve. Enemies will surrender, diseases will subside, will derive happiness from journeys are the outcome of this transit. Especially if waning moon (krishna paksha) occupies sixth house inflow of money, help from friends, attainment of desires, happiness from women are the results.

Moon aspects house 12. Result of this aspect is Bad. Expenditure and difficulties

Moon is in enemy sign and may not be able to produce good results.

Mercury transiting house: 11

Multiple gains. Mercury transits the 11th house from your moon sign or Rasi. This is a favorable transit and indicates gain of wealth, comfort, sons, women, friends and conveyance and will be happy and will receive good intelligence. Acquisition of Vehicles, increase of fame, improved relations and benefits on that account, auditors and accountants will prosper and get more income, all kind of material satisfaction, will get servant maids, foreign travels and indicated, happiness from spouse, income through speech, will involve in recreations, sports and other amusement activities, will get new friends, good news will be heard from distant places. Thus mercury will give good results during the transit of eleventh house.

Mercury aspects house 5. Result of this aspect is Bad. quarrels

Venus transiting house: 9

Varied comforts. Venus transits the 9th house from your moon sign or Rasi. This is a favouralbe transit for Venus and indicates you will become virtuous, happy and wealthy and will get plenty of clothes. You will get precious clothes and ornaments, articles of entertainment. Health and wealth will improve. You may involve in philanthropic activities. May get acquaintance of rich and good hearted person who may be behind your success. You will be religiously inclined. This period is good for your father. Foreign travels and love marriage in foreign is possible. May undertake many pilgrimages to holy places. Economic conditions will improve. May get acquaintance of good natured mentor who may enlighten your future.

Venus aspects house 3. Result of this aspect is Good. sexual satisfaction

The beneficial result of Venus is obstructed by the Vedha caused by Mercury at house 11. So the good results are somehow reduced or completely absent.The beneficial result of Venus is obstructed by the Vedha caused by Mars at house 11. So the good results are somehow reduced or completely absent.

Venus is ruling and will improve the good results

Mars transiting house: 11

Gain of health and wealth. Mars transits the 11th house from your moon sign or Rasi. This transit indicates financial gains, amounts due will be realised, success will attend on your ventures. Business will improve. Relief from diseases and improvement of health and vitality, inflow of wealth and money and economic well being, success in all undertakings, Marriage and child birth, Income from land/property, agriculture income, foreign travel and profit from trading, acquirement of desired objective, gain of jewels, money and other valuables and likely results will occur due to transit of eleventh house by Mars.

Mars aspects house 5. Result of this aspect is Bad. Loss of wealth, fear

Mars is debilated and may not give good results.

Jupiter transiting house: 3

Ill health. Jupiter transits the 3rd house from your moon sign or Rasi. This position indicates you will quit your place and will meet with obstacles in work. This position indicates misery and unhappiness. Brothers may be affected, unwanted displacement, danger to father, displeasure of relatives, illness, fear of death are the indicators of transit of third house my Jupiter. Also indicate danger to life. If the dasa of Maraka planet is running and age promised by the horoscope is attained death may occur. Imprisonment, diseases, dishonour and low status are expected. May become coward. May loose job, position etc. Trading will not be successful during this period and don't be aggressive in developing business. Physical fatigue, poverty and other harmful results are likely to happen during this transit.

Jupiter aspects house 9. Result of this aspect is

Jupiter in malefic position. Jupiter transiting Vedha position to good position 7.

Jupiter is in enemy sign and may not be able to produce good results.

Saturn transiting house: 4

Discord at home Saturn transits the 4th house from your moon sign or Rasi. This is not a favourable transit. You will be separated from family, friends, wealth and ever suspecting evil in everything, will never feel happy. This position is called Arthashtama or kanta sani and is quite unfavorable. Relations with government will be better. So be careful while dealing with government. For farmers there will be destruction of cattle like cow, buffalo. There will be loss of wealth, displacement of residence, loss of house and property, separation from wife and children, enmity of relatives are possible. Body may be afflicted by paralytic attack, dogs may bite. Wife may be diseased. Loss of prestige, pride, poverty, harm from enemies, mental sorrow and uneasiness, loss of self confidence and likely bad results may happen during the transit of fourth house by Saturn.

Saturn aspects house 10. Result of this aspect is

Saturn in malefic position.

Rahu transiting house: 10

Gains (of wealth)

Rahu aspects house 4. Result of this aspect is

Rahu in malefic position.

Kethu transiting house: 4

---

Kethu aspects house 10. Result of this aspect is

Kethu in malefic position.

2019 ஆண்டு இராசி பலன்

மேஷம் ஆண்டு இராசி பலன்
மேஷம் ஆண்டு இராசி பலன்

ரிஷபம் ஆண்டு இராசி பலன்
ரிஷபம் ஆண்டு இராசி பலன்

மிதுனம் ஆண்டு இராசி பலன்
மிதுனம் ஆண்டு இராசி பலன்

கடகம் ஆண்டு இராசி பலன்
கடகம் ஆண்டு இராசி பலன்

சிம்மம் ஆண்டு இராசி பலன்
சிம்மம் ஆண்டு இராசி பலன்

கன்னி ஆண்டு இராசி பலன்
கன்னி ஆண்டு இராசி பலன்

துலாம் ஆண்டு இராசி பலன்
துலாம் ஆண்டு இராசி பலன்

விருச்சிகம் ஆண்டு இராசி பலன்
விருச்சிகம் ஆண்டு இராசி பலன்

தனுசு ஆண்டு இராசி பலன்
தனுசு ஆண்டு இராசி பலன்

மகரம் ஆண்டு இராசி பலன்
மகரம் ஆண்டு இராசி பலன்

கும்பம் ஆண்டு இராசி பலன்
கும்பம் ஆண்டு இராசி பலன்

மீனம் ஆண்டு இராசி பலன்
மீனம் ஆண்டு இராசி பலன்

எம்மை தொடர

சமூக ஊடகங்களில் எம்மை பின் தொடருங்கள்.

ஃபேஸ்புக் விருப்பம்


டிவிட்டெர் விருப்பம்
Share on Twitter

யூடியூப் விருப்பம்


லிங்க்டு-இன் விருப்பம்
Share on LinkedIn

இன்றைய நாள் பலன்
தமிழ் ஜாதகங்களில் பயன்படும் சொற்களுக்கு விளக்கம்


மரண யோகம், சித்த யோகம், அமிர்த யோகம்
பதிவிட்ட நாள் Wednesday May 01, 2019

குருமங்கல யோகம் என்றால் என்ன?
பதிவிட்ட நாள் Wednesday May 01, 2019

சுனபா யோகம், அனபா யோகம்
பதிவிட்ட நாள் Wednesday May 01, 2019

குரு சந்திர யோகம்
பதிவிட்ட நாள் Wednesday May 01, 2019

கஜகேசரி யோகம் ஜாதகருக்கு உள்ளதா என்பதை எப்படி கணக்கிடுவது?
பதிவிட்ட நாள் Wednesday May 01, 2019

யோகம் என்றால் என்ன? யோகம் பொருள் மற்றும் யோகம் வகைகள்
பதிவிட்ட நாள் Wednesday May 01, 2019

திதி என்றால் என்ன, அதில் பயன்படுத்தப்படும் வடமொழி சொற்களுக்கான பொருள் என்ன?
பதிவிட்ட நாள் Tuesday April 30, 2019

நல்ல நேரம் என்றால் என்ன?
பதிவிட்ட நாள் Monday April 29, 2019

துவி துவாதச தோஷம் என்றால் என்ன?
பதிவிட்ட நாள் Saturday April 13, 2019

லக்னம் என்றால் என்ன?
பதிவிட்ட நாள் Friday April 12, 2019