எண் கணிதமுறையில் நிலவின் மகரம் இராசிக்கான இருப்பை வைத்து கணக்கிடப்பட்ட 2019 ஆண்டு பலன் கணிப்பு.

மகரம் ஆண்டு பலன், .

இன்றைய இராசி கட்டம்


வெள்ளி(சுக்கிரன்) ஞாயிறு(சூரியன்) இராகு
நிலவு இராசிஅறிவன்(புதன்) செவ்வாய்
ல‌க்
காரி(சனி)(வக்) கேது
வியாழன்(குரு)(வக்)

இந்நிலை நிலவினால் (சந்திர) கிடைக்கும் நற்பலன்களை குறைக்கும். கெடுபலன்களை அதிகரிக்கும்.

இந்நிலை நிலவினால் (சந்திர) கிடைக்கும் நற்பலன்களை குறைக்கும். கெடுபலன்களை அதிகரிக்கும். ராசியானது அறிவன்(புதன்), செவ்வாய், பார்வை பெறுகிறது.

வருட பலன்களை குருவும் சனியும் நிர்ணயிக்கிறார்கள்

ராசிக்கு 2 ல் வியாழன் (குரு) வருவதால் செல்வம் சேரும், திருமண வயதில் உள்ளவர்க்கு திருமணம் நடைபெறும், உங்கள் சொல்லுக்கு மதிப்பு பெருகும்,

ஆண் சந்ததி, உயர் பதவி, குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி, வேலை தேடுவோருக்கு நல்ல வேலை போன்ற நல்ல பலன்களை வியாழன் பகவான் வழங்குவார்.

ஜன்ம ராசிக்கு 12ல் சனி அசுபமான பலன்களே அதிகம் தருகிறார். தரித்திரம்,நஷ்டம்,பயனற்ற அலைச்சல், வெகுதூர பயணங்கள்,கட்டுகடங்காத சக்திக்கு மீறிய செலவுகள்,வேலை இல்லாமை, அதனால் வருவாய் இல்லாமை,எந்த தொழிலையும் செய்ய முடியாமை,மனைவி மக்களை விட்டு பிரிதல், உயிருக்கு பலவித கண்டங்கள், விருப்பத்திற்கு மாறாக வெளியூர் / வெளிநாடு பயணம் போன்ற அசுப பலன்கள் நடக்கும். இது ஏழரை சனியின் ஆரம்ப காலம் ஆகும். எனவே எல்லாவற்றிலும் கவனமுடன் நடந்துகொள்ளவும்.


Sun transiting house: 6

Annihilation of foes. The sun transits the sixth house from your birth sign or Rasi. The suns position in the sixth gives rise to release from sorrows, worries and troubles, destruction of enemies and peace of mind. If the sun is strong and well posited he will help defeat enemies, bank balance will improve, this is also good time to recover money lended to others, long ailing disease may cure at this time, sexual satisfaction will be achieved, success in education, profit from government / government job, profit from long journey, efforts previously abandoned can be successfully accomplished during this time.

Sun aspects house 12. Result of this aspect is Bad. Loss of money, loss of sleep

The beneficial result of Sun is obstructed by the Vedha caused by Saturn at house 12. So the good results are somehow reduced or completely absent.The beneficial result of Sun is obstructed by the Vedha caused by Kethu at house 12. So the good results are somehow reduced or completely absent.

Sun is in enemy sign and may not be able to produce good results.

Moon transiting house: 2

Loss of wealth. Moon transits the 2nd house from you moon sign or Rasi. This indicates loss of respect and of money and obstacles in the way of success are predicted. This transit will bring about harm to children, husband/wife, fear of imprisonment, failures in education, dishonor, fear, physical fatigue, arguments and eye diseases for the 2.25 days of moons presence in 2nd house.

Moon aspects house 8. Result of this aspect is Bad. sufferings

Moon in malefic position. Moon transiting Vedha position to good position 7. The bad results are obstructed to some extent by Mercury The bad results are obstructed to some extent by Mars

Moon is in enemy sign and may not be able to produce good results.

Mercury transiting house: 7

Quarrels. Mercury transits the 7th house from your moon sign or Rasi. This indicates that your appearance becomes less bright and there will be quarrels. Decrease of sexual enjoyment, loss of domestic peace, poverty, health of the spouse will spoil, demise of close relatives, both husband and wife will subject to ill-health, untimely food, cheating by business partners or friends, objectives and desires will not be fulfilled.

Mercury aspects house 1. Result of this aspect is Bad. Loss of wealth, compulsions

Mercury in malefic position.

Venus transiting house: 5

Birth of a son. Venus transits the 5th house from your moon sign or Rasi. This indicates general happines, you will get kinsmen, wealth and friends and will not suffer defeat by enemy. Birth of virtuous child, public oration and benefits thereof, acquaintance of government officials and their help, get higher positions in government, you will always be in the company of somebody, enemies will be defeated and destroyed, new vehicles, properties will be acquired, will get servants and other good results are predicted for transit of fifth house by Venus.

Venus aspects house 11. Result of this aspect is Good. Income from women

Venus is ruling and will improve the good results

Mars transiting house: 7

Discord with wife. Mars transits the 7th house from your moon sign or Rasi. This is not a favourable position for domestic life. You will have quarrels with your wife/husband, eye troubles, stomach-ache, indigestion etc., Financially you will experience a difficult time. Poverty will increase, insufficient food, untimely food are expected. Misunderstanding and quarrels with brothers are expected. There may be quarrels and separation with wife. Eye and stomach related ailments, danger from fire, machinery and weapons are expected. Physical fatigue, pain in limbs, arms and other ailments, disease to spouse, extramarital relations and its consequences like loss of pride, loss of health and loss of money are expected. This position of one of the worst place for Mars and it will inflict all kind of bad things to the native. Imprisonment, loss of prestige, death like difficulties, even death to those running Maraka Dasa are the likely results of transit of seventh house by Mars.

Mars aspects house 1. Result of this aspect is Bad. Diseases, separation

Mars in malefic position.

Mars is debilated and may not give good results.

Jupiter transiting house: 11

Acquisition of wealth an status. Jupiter transits the 11th house form your moon sign or Rasi. This is a favourable position. You will return to home if working abroad, your health will improve. Inflow of wealth, political success, acquisition of vehicles, success in education, relationship with VIPs, profit from government, acquisition of jewels and valuables, bank balance will increase. You may buy house, flat or land during this period. Conjugal bliss, acquisition of clothes and ornaments, chances for foreign travels, and profits from foreign trips are expected during this transit of eleventh house by Jupiter.

Jupiter aspects house 5. Result of this aspect is

Jupiter is in enemy sign and may not be able to produce good results.

Saturn transiting house: 12

Wastage of effort and money. Saturn transits the 12th house from your moon sign or Rasi. This not a favourable postion. This is also the first 2.5 year period of Sade sati. Sade sati has just started and the 7.5 years will be a period of rigorous testing of your personality. There may be poverty, wanderings, long journeys and expenditure in journeys, fear, sorrow, unemployment, poverty, obstacles in doing any kind of job/business, if life span is over according to ayurdhaya and maraka dasa is also running this period may be fatal to life. Loss of prestige, mental imbalance, difficulty in taking decisions, separation form wife and children, destruction of cattle, expulsion form home are the likely results of this transit.

Saturn aspects house 6. Result of this aspect is

Saturn in malefic position. Saturn transiting Vedha position to good position 3.

Rahu transiting house: 6

Happiness

Rahu aspects house 12. Result of this aspect is

Kethu transiting house: 12

---

Kethu aspects house 6. Result of this aspect is

Kethu in malefic position. Kethu transiting Vedha position to good position 3.

2019 ஆண்டு இராசி பலன்

மேஷம் ஆண்டு இராசி பலன்
மேஷம் ஆண்டு இராசி பலன்

ரிஷபம் ஆண்டு இராசி பலன்
ரிஷபம் ஆண்டு இராசி பலன்

மிதுனம் ஆண்டு இராசி பலன்
மிதுனம் ஆண்டு இராசி பலன்

கடகம் ஆண்டு இராசி பலன்
கடகம் ஆண்டு இராசி பலன்

சிம்மம் ஆண்டு இராசி பலன்
சிம்மம் ஆண்டு இராசி பலன்

கன்னி ஆண்டு இராசி பலன்
கன்னி ஆண்டு இராசி பலன்

துலாம் ஆண்டு இராசி பலன்
துலாம் ஆண்டு இராசி பலன்

விருச்சிகம் ஆண்டு இராசி பலன்
விருச்சிகம் ஆண்டு இராசி பலன்

தனுசு ஆண்டு இராசி பலன்
தனுசு ஆண்டு இராசி பலன்

மகரம் ஆண்டு இராசி பலன்
மகரம் ஆண்டு இராசி பலன்

கும்பம் ஆண்டு இராசி பலன்
கும்பம் ஆண்டு இராசி பலன்

மீனம் ஆண்டு இராசி பலன்
மீனம் ஆண்டு இராசி பலன்

எம்மை தொடர

சமூக ஊடகங்களில் எம்மை பின் தொடருங்கள்.

ஃபேஸ்புக் விருப்பம்


டிவிட்டெர் விருப்பம்
Share on Twitter

யூடியூப் விருப்பம்


லிங்க்டு-இன் விருப்பம்
Share on LinkedIn

இன்றைய நாள் பலன்
தமிழ் ஜாதகங்களில் பயன்படும் சொற்களுக்கு விளக்கம்


மரண யோகம், சித்த யோகம், அமிர்த யோகம்
பதிவிட்ட நாள் Wednesday May 01, 2019

குருமங்கல யோகம் என்றால் என்ன?
பதிவிட்ட நாள் Wednesday May 01, 2019

சுனபா யோகம், அனபா யோகம்
பதிவிட்ட நாள் Wednesday May 01, 2019

குரு சந்திர யோகம்
பதிவிட்ட நாள் Wednesday May 01, 2019

கஜகேசரி யோகம் ஜாதகருக்கு உள்ளதா என்பதை எப்படி கணக்கிடுவது?
பதிவிட்ட நாள் Wednesday May 01, 2019

யோகம் என்றால் என்ன? யோகம் பொருள் மற்றும் யோகம் வகைகள்
பதிவிட்ட நாள் Wednesday May 01, 2019

திதி என்றால் என்ன, அதில் பயன்படுத்தப்படும் வடமொழி சொற்களுக்கான பொருள் என்ன?
பதிவிட்ட நாள் Tuesday April 30, 2019

நல்ல நேரம் என்றால் என்ன?
பதிவிட்ட நாள் Monday April 29, 2019

துவி துவாதச தோஷம் என்றால் என்ன?
பதிவிட்ட நாள் Saturday April 13, 2019

லக்னம் என்றால் என்ன?
பதிவிட்ட நாள் Friday April 12, 2019